Albisteak eta iragarkiak

 
  • Plaza kopurua: 10 plaza
  • Datak, ordutegiak eta lekua: Urtarrilaren 14tik martxoaren 15era. Goizeko ordutegia - EGAZ Txorierri (Sondika)
  • Lana aurkitzeko konpetentziak eta baliabideak (60 ordu): Besteak beste, alderdi hauek landuko dira: marka pertsonala, kontaktuen sarea, portaera proaktiboa eta denboraren kudeaketa. Horrez gain, lana bilatzeko baliabideak eta tresnak emango dira
  • Navision (126 ordu): Helburua da negozio-aholkulariei Microsoft Dynamics ERP-ren inguruko prestakuntza ematea, antolakuntza, prozesu eta hazkuntza-ereduen inguruko ezagutzak eta praktikarik onenak eskainiz
  • Ingleles komertziala (100 ordu): Asmoa da ingelesez komunikatu ahal izatea, erabiltzaile independentearen mailan, alor hauetan: merkataritza-jarduerak eta bezeroen arreta, salmenta-tekniken aplikazioa eta merkataritzaren esparruko komunikazioa
  • Izen-ematea abenduaren 28ra arte egin daiteke: www.txorierri.eu / 944 53 63 70 / egaz@txorierri.eu

Kartela (PDF 74KB)
Izen-emate orria (DOC 73KB)